HỒ SƠ XIN VISA VÀO NHẬT

   CÔNG TY CHI TRẢ TOÀN BỘ
   CÁN BỘ HƯU TRÍ
   CÁN BỘ CNV CHI TRẢ MỘT PHẦN 
   THÔNG TIN CHUẨN BỊ HỒ SƠ  XIN VISA VÀO NHẬT